Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υπηρεσίες Καθαριότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε» για δύο έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα έτος» στα κτίρια που μισθώνει η ΗΔΙΚΑ ΑΕ συνολικής επιφάνειας 6.185,09 τμ. Α με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά της προσφερόμενης τιμής.

 Η Διακήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε α) οι Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α΄ 96) και β) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216).

Διακήρυξη εδώ 

Ε.Ε.Ε.Σ εδώ