Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Υπηρεσιών συντήρησης του εξοπλισμού (hardware & software) του κατασκευαστικού οίκου Hewlett-Packard Enterprice της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτού για ένα (1) έτος"

 

Διακήρυξη εδώ

EEEΣ/ΤΕΥΔ εδώ

 Διευκρινίσεις εδώ