Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια αδειών συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών υποστήριξης για τις ανάγκες των λογισμικών ISP Tivoli και Vmware που διαθέτει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ