Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Απόφαση ματαίωσης διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με την περ Γ της παρ 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016

Απόφαση εδώ