Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόσκληση Επιλογής Οικονομικού Φορέα για κατεπείγουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης   σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ του άρθρου 32 και παρ. β του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για το έργο «Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοιού Covid-19» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 723.000,00 πλέον ΦΠΑ 24% συμπεριλαμβανομένου ποσού προαίρεσης 241.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24%.

 Πρόσκληση εδώ