Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακηρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του εμφακελλωτικού συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε  για περίοδο ένος έτους προυπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00€ πλεον ΦΠΑ  .

Διακήρυξη εδώ  

ΤΕΥΔ σε  word