Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ 2044  απόφαση του Δ.Σ. της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ που λήφθηκε στην συνεδρίαση 425/19.8.2020 μετατίθεται κατά 21 ημερολογιακές ημέρες η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής, για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» μέσω συμφωνίας–πλαίσιο  προϋπολογιζόμενης δαπάνης  5.856.900,00 €  πλέον ΦΠΑ 1.405.656,00 € ήτοι 7.262.556,00 €  με ΦΠΑ.

Ανακοινωση Μεταθεσης εδω