Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 205.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Υπηρεσίες ανανέωσης των υφιστάμενων Αδειών Χρήσης του εξοπλισμού ασφαλείας του Σημείου Πρόσβασης Ανταλλαγής Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Δεδομένων (Access Point EESSI), Επέκτασης σε άλλα Πληροφοριακά Συστήματα της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και υποστήριξης αυτών για δώδεκα (12) μήνες.

Διακήρυξη εδώ

ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ