Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.856.900,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχής Υπηρεσιών Παραγωγικής Λειτουργίας για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω συμφωνίας πλαισίου διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Διακήρυξη εδώ

ESPD σε pdf μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένο) εδώ