Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο παροχής υπηρεσιών συντήρησης του Εμφακελλωτικού Συγκροτήματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για περίοδο δέκα (10) μηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε word