Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάθεση (κατ΄αποκλειστικότητα σε ΚοιΣΠΕ & ΚοιΝΣΕΠ) υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων και υαλοπινάκων των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD