Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 33.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια-εγκατασταση-ένταξη στο υφιστάμενο περιβάλλον δίσκων SSD καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών ενός έτους για την επέκταση του αποθηκευτικού συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD