Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για περίοδο ενός (1) έτους τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη  

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις