Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος τη συντήρησης των υδραυλικών εγκαταστάσεων, των ΕΗΕ, των Υποστάθμών και του Η/Ζ των κτιρίων που μισθώνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD