Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα ενός έτους (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 6 μηνών) τη συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής FUJITSU.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD