Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο "Ανάπτυξη Διασυνοριακών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας ως χώρα Α και Παραγωγική Λειτουργία του συνόλου των Διασυνοριακών Υπηρεσιών" στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CONNECTING EUROPE FACILITY - CEF TELECOM. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD