Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 215.000,00 € πλέον ΦΠΑ (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης) και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προαίρεσης ενός έτους) τη συντήρηση του εξοπλισμού του ΣΗΣ κατασκευής Η.Ρ.   

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς διακηρυξης 5257-12.6.2019 σε WORD