Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα εννέα (9) μηνών την συντήρηση/υποστήριξη του υφιστάμενου λογισμικού υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών καθώς και διαδικασίες εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD