Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρύξη Συνοπτκού διαγωνισμού προυπολογιζόμενης δαπάνης 55.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών συντήρησης/υποστήριξης για το σύστημα λογισμικού υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για περίοδο οκτώ (8) μηνών .  Το έργο αφορά σε παροχή υπηρεσιών δέκα έξι (16) ανθρωπομηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε  word