Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για διάστημα 8 μηνών.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD