Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την συντήρηση εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ για διάστημα 18 μηνών (συμπεριλαμβανομένης προαίρεσης 6 μηνών).

Διακήρυξη

TEYΔ σε WORD