Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (ανάθεση κατ΄αποκλειστικότητα βάσει του άρθρου 20 του ν. 4412/2016) με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για τους χώρους και υαλοπίνακες των κτιρίων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD