Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων καθώς και των υδραυλικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α ΑΕ

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD