Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση νέων servers καθώς και εξοπλισμού διασύνδεσης.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD