Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια-εγκατάσταση -παραμετροποίηση εξοπλισμού για την επέκταση του δικτύου κορμού 10G της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD