Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια 23 μικροϋπολογιστών και 7 laptops.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD