Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την σύναψη συμβολαίου συντήρησης διάρκειας ενός έτους εξοπλισμού κατασκευής ΙΒΜ. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ ΣΕ WORD