Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια 24 μικροϋπολογιστών με οθόνες 24'' τεχνολογίας Ι7 καθώς και 6 laptops τεχνολογίας Ι7. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις