Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για τη σύναψη σύμβασης κατ΄αποκλειστικότητα με ΚοινΣΕΠ & ΚοιΣΠΕ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας διάρκειας ενός έτους και με δικαίωμα προαίρεσης ίσο με το διάστημα για το οποίο επαρκεί τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ Καθαριότητας