Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονοομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας μεταξύ του Μητρώωου του ΕΦΚΑ και των τοπικών εφαρμογών Μητρώου Ασφαλισμένων-Συνταξιούχων καθώς και ελέγχου και διορθώσεων δεδομένων.  

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις