Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του συνόλου του εξοπλισμού, επίπλων και αρχειακού υλικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στο νέο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10 και στους αποθηκευτικούς χώρους του κτιρίου επί της Λ. Συγγρού 101. 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις