Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει για ένα έτος το έργο συντήρησης των ΕΗΕ, Υποσταθμού ΜΤ και του Η/Ζ.

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ σε WORD

Διευκρινίσεις