Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης διάρκειας 2 ετών (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προαίρεσης 1 έτους). 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ (σε επεξεργάσιμη μορφή)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίσεις