Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης Παραγωγικής Λειτουργίας στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) μέσω σύναψης συμφωνίας -πλαίσιο διάρκειας 3 ετών.

Διακήρυξη

ESPD (ψηφιακά υπογεγραμμένο)

Οδηγίες χρήσης εγγεγραμένων οικονομικών Φορέων

Aνακοίνωση