Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο δημιουργίας και εκκαθάρισης ψηφιακού μητρώου Ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΦΚΑ.

Διακήρυξη