Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής, για την ανάληψη της ευθύνης συντήρησης για ένα έτος τουλάχιστον εξοπλισμού FUJITSU SPARC.

Διακήρυξη