Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει αποκλειστικά τιμής, για την προμήθεια-εγκατάσταση-παραμετροποίηση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη