Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων VRV για το ΙΣΟΓΕΙΟ & τους Δ΄ & Ε΄ ορόφους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10. 

Διακήρυξη

Διευκρίνιση επί σχεδίων και μελέτης

Διευκρινίσεις διακήρυξης