Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο αποκατάστασης λειτουργίας και πιστοποίησης των ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Σημείωση προς τους ενδιαφερόμενους