Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο αποκατάστασης λειτουργίας και πιστοποίησης των ανελκυστήρων στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρίνιση επί μελέτης και σχεδίων

Διευκρινίσεις επι διακήρυξης

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί διακήρυξης