Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ για ένα έτος. 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις