Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάληψη του έργου συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, του Υποσταθμού και του Η/Ζ για περίοδο 9 μηνών. 

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις