Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια-εγκατάσταση ξύλινων δαπέδων στους γραφειακούς χώρους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Σχέδιο 1

 

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6