Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή Ηλεκτρικών και Δικτυακών Εγκαταστάσεων" στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη

Διευκρινίσεις

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις

Σχέδια

Διευκρινήσεις επί λοιπών σχεδίων