Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Πρόχειρος Διαγωνισμός με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων στους Α΄,Β΄& Γ΄ορόφους του κτιρίου επί της οδού Λυκούργου 10.

Διακήρυξη