Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια-εγκατάσταση  υποσταθμού (μέση τάση) στο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10

Διακήρυξη 

Διευκρινίσεις

Σχέδιο 1 

Σχέδιο 2