Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες ανακατασκευής και μετατροπής σε ενεργειακά των ξύλινων κουφωμάτων στο μισθωμένο κτίριο επί της οδού Λυκουργού 10" προϋπολογισμού 70.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

Σχέδια

Σχέδια