Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την υλοποίηση του έργου "Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων στο μισθωμένο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10" προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ & πλέον υπηρεσιών προαίρεσης 18.000,00 ευρώ.

Διακήρυξη

Αρχιτεκτονικά σχέδια

Διευκρινήσεις