Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης συντήρησης ηλεκτρολογικών - υδραυλικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για διάστημα δέκα (10) μηνών.

Διακήρυξη