Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια δύο αυτόνομων κλιματιστικών DOWNFLOW για την αντικατάσταση δύο παλαιών HIROS

Διακήρυξη